Informujeme dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych služieb (resp. udeliť advokátskej kancelárii plnú moc), o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní právnych služieb osobitné predpisy (napr. zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať právne služby klientom.

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ A POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH PREVÁDZKOVATEĽA: Advokátska kancelária: LEGAL POINT s.r.o., ​​​​Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica, IČO: ​​​​47 253 497, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30072/R, Štatutárny orgán:​​JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát, kontaktné údaje: ​​e-mail: ​​info@legal-point.sk , telefónne číslo:00421 917 337 866 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“)

Účel: predzmluvné vzťahy a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb, resp. udelenie plnej moci.

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodov 2.1 doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov.

Dotknutá osoba má právo:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
na opravu osobných údajov,
na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.


Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: info@legal-point.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

KTO SME?

Poskytujeme komplexný poradenský a právny servis občanom, firmám, rozpočtovým organizáciam, samosprávam.

Náš tím právnikov má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva.

NOVINKY

NOVINKY

KONTAKT

LEGAL POINT s.r.o.
Nemocničná 979
017 01 Považská Bystrica
Slovak republic

T +421 42 4321 921
M +421 917 337 866

info@legal-point.sk
www.legal-point.sk

© 2018 Copyright LEGAL POINT s.r.o. advokátska kancelária All Rights Reserved

Photo by shutterstock

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Zistiť aké cookies používame a ako ich môžete vypnúť a zapnúť nájdete v nastavení cookies.

Privacy Settings saved!
Prehľad ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Môžete upraviť všetky nastavenia súborov cookies tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.


Nevyhnutné cookies by mali byť povolené vždy, aby stránka fungovala korektne a aby ste si mohli uložiť preferencie pre nastavenia cookies.

Decline all Services
Povoliť všetky