Nájomné sa pri pôde určuje po novom

ilustračné foto: by shutterstock.com

“ Podmienky okolo nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky sa zmenili. Hoci evidencia parciel sa musí robiť tak ako aj v minulosti, cenové mapy a zisťovanie obvyklého nájomného sú novinky. Prinášame všetko podstatné o evidencii a tvorbe nájomných cien, ako aj ďalšie dôležité informácie. „

1. Vlastné a prenajaté pozemky
Od júla platí vyhláška ministerstva, nadväzujúca na novelu zákona o nájmoch, ktorá detailnejšie určuje spôsob, ako viesť evidenciu poľnohospodárskych pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcov. Pri ktorých pozemkoch musia takúto evidenciu dodržiavať družstvá, agropodniky a ďalší užívatelia prenajatej pôdy?

Užívatelia musia podľa tejto vyhlášky evidovať jednak vlastné pozemky, ale aj tie, ktoré majú prenajaté. Evidenciu vyhotovujú podľa katastrálnych území, pričom musia viesť osobitnú evidenciu tých, ktoré sú prenajaté na základe nájomnej zmluvy, a osobitne tých, na ktorých vznikol nájomný alebo podnájomný vzťah na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu – odboru pozemkového a lesného.

2. Rozhoduje okresný úrad
Čo v prípade, ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu, tiež sa to zahrnie do evidencie?

Ak si nájomca nesplní povinnosť uzavrieť s doterajším prenajímateľom podnájomnú zmluvu do 60 dní od podania žiadosti, doterajší prenajímateľ požiada okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah k určeným pozemkom v prospech doterajšieho prenajímateľa. Toto sa tiež zaeviduje.

3. Ak chýba dohoda
Môže sa stať, že niekto užíva pozemok bez nájomnej zmluvy. Ako sa má vtedy postupovať?

Ak užívateľ pozemok užíva bez nájomnej zmluvy a zdokladuje, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten do dvoch mesiacov od doručenia návrhu naň nezareagoval, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy vznikol medzi nimi nájomný vzťah, a to na neurčitý čas. Dôležité je, aby užívateľ v návrhu zmluvy upozornil na dôsledky nekonania vlastníka. Iná situácia nastane, ak vlastník ešte pred doručením takého návrhu uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou.

4. Elektronická či listinná podoba
Ako sa má viesť samotná evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom? Má to predpísanú formu?

Áno. Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom sa vedie podľa katastrálnych území v členení pozemkov určenom zo zákona, a to za obdobie kalendárneho roka. Musí sa robiť v tabuľkovej forme, či už v listinnej alebo elektronickej podobe. Treba pritom dodržať vzor, ktorý nájdete vo vyhláške ministerstva pôdohospodárstva v prílohe číslo 2. Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu, trvalé trávne porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastmi. Ak je do dohodnutej výšky nájomného zahrnutá aj daň z pozemkov, pokladá sa za nájomné suma nájomného po odpočítaní dane.

5. Tabuľková forma evidencie
Mohli by ste vysvetliť, ako sa bude stanovovať obvyklá výška nájomného? Podľa čoho sa budú robiť cenové mapy?

Nájomca bude poskytovať okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme. Môže to odovzdať či už na papieri, alebo elektronicky za každé katastrálne územie na formulári uvedenom vo vyhláške v prílohe č. 3. Okresný úrad poskytnuté údaje spracuje. Obvyklá výška nájomného v eurách za hektár poľnohospodárskej pôdy sa určí pre každé jednotlivé katastrálne územie podľa členenia poľnohospodárskej pôdy a podľa vzorca daného zákonom.

6. Obvyklá výška nájomného
Cena za každé územie nemusí byť známa, ako sa má postupovať v takej situácii?

Ak je v katastrálnom území súčet výmer z poskytnutých údajov menší ako jedna tretina poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území alebo ak nie sú poskytnuté žiadne údaje, v takom prípade sa obvyklá výška nájomného určí v eurách za hektár ako dve percentá z hodnoty ornej pôdy v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu – podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak v katastrálnom území nie je určená hodnota ornej pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území.

zdroj: Hospodárske noviny